Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma WWW.IMAGEDRUKARNIA.PL, reprezentowana przez IMAGE Zakład Poligraficzny, NIP: 8821553744, REGON: 890568027, z siedzibą w 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24, kontakt telefoniczny: +48 74 836 90 38, adres e-mail: biuro@imagedrukarnia.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

§2 Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz ich rodzin.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy: a) Zapisać się do listy adresowej Organizatora, podając swoje dane kontaktowe. b) Opcjonalnie, można polubić profil Organizatora na platformie społecznościowej Facebook.
 4. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią lub posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

§3 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest 30 kompletów wizytówek.
 2. Każdy komplet wizytówek zawiera 100 sztuk.
 3. Wizytówki są drukowane jednostronnie.
 4. Nagrody obejmują wyłącznie druk wizytówek, nie obejmując projektu graficznego.
 5. Wizytówki zostaną dostarczone dopiero po zakończeniu projektu przez osobę, która wygrała konkurs.

§4 Sposób przeprowadzenia konkursu

 1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 14 lipca.
 2. Uczestnicy, którzy spełnili warunki udziału, automatycznie wezmą udział w losowaniu.
 3. Wyniki losowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu na platformie społecznościowej Facebook.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub drogą mailową.
 5. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przepada, a Organizator może wyłonić nowego zwycięzcę.

§5 Odbiór nagród

 1. Nagrody zostaną przekazane osobiście zwycięzcom lub wysłane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzcę.
 2. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nagród w trakcie transportu.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
 2. Wszelkie spory wynikłe z konkursu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia między Stronami – przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.